Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, επαναληπτικού, ανοικτού, διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γεν. Γραμ. Πληροφ. Συστημάτων

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, επαναληπτικό,  ανοικτό διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές  (Disaster  Recovery  Site)  της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας  Διοίκησης  (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»,  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (414.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24% (99.360,00€), ήτοι συνολικά πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (513.360,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες