Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (CPV30213000-5), για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεσαίων και υψηλών επιδόσεων με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου της τηλεργασίας, ως μέτρο για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19,  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εφτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι ευρώ(716.720,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με προθεσμία παραλαβής των προσφορών που δεν θα είναι μικρότερη των δέκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, σύμφωνα με την παρ.  3 του άρθρου  27 του ν.  4412/2016, ήτοι με σύντμηση των γενικών προθεσμιών,  λόγω της επείγουσας κατάστασης όπως αυτή δεόντως τεκμηριώνεται στο τεύχος της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω, στην Ελληνική  γλώσσα,  και  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην     56902/215/19.05.2017   (ΦΕΚ1924/Β/02.06.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Αναλυτικά στοιχεία