Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), για χρονικό διάστημα ενός  (1)  έτους, και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα  (1)  επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης  εννιακοσίων  ενενήντα  δύο  χιλιάδων  ευρώ(992.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες