Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, για τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών με CPV: 79410000-1, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.612.903,23 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αναλυτικές πληροφορίες