Υπηρεσίες προς Πολίτες

 

 • Διοικητική Πληροφόρηση - Ενημέρωση

 • Υποβολή Αίτησης

 • Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία

 

Αναλυτικά οι υποθέσεις οι οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν με τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση (κατά τα οριζόμενα του αρ. 31 ν. 3013/2002)είναι οι εξής: 

Δικαιοσύνη

 

 • Ποινικό μητρώο

1.    Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου .

 • Δικαστήρια

2.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
3.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς
4.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος
5.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (πρώην δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη)
6.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινου
7.    Χορήγηση ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας
8.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού
9.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων

 

Εκπαίδευση

 

 • Πανεπιστήμια και φοίτηση

10.    Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση
11.    Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου
12.    Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου
13.    Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση
14.    Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ
15.    Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ
16.    Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
17.    Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία

 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ΟΑΕΔ 

18.    Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου)

 

Επιχειρηματική δραστηριότητα

 

 • Απασχόληση προσωπικού

19.    Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής (eEΦΚΑ)
20.    Ασφαλιστική ενημερότητα (eEΦΚΑ)
21.    Βεβαίωση απογραφής (eEΦΚΑ)

 

Εργασία και ασφάλιση

 

 • Ανεργία

22.    Ανανέωση δελτίου ανεργίας
23.    Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
24.    Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
25.    Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 
26.    Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ

 • Αποζημιώσεις και παροχές 

27.    Επίδομα ασθένειας (eEΦΚΑ)

 • Ασφάλιση

28.    Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών (eEΦΚΑ)
29.    Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (eEΦΚΑ)
30.    Ασφαλιστική ικανότητα (eEΦΚΑ)
31.    Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Μελών (e-EΦΚΑ)
32.    Βεβαιώσεις εισφορών (eEΦΚΑ)
33.    Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021 (eEΦΚΑ)
34.    Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, Άρθρ.39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ) (eΕΦΚΑ)
35.    Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (eEΦΚΑ)

 • Συνταξιοδότηση

36.    Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων (eEΦΚΑ)
37.    Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (eEΦΚΑ)
38.    Αίτηση - δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)

 • Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα

39.    Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)

 

Οικογένεια

 

 • Γέννηση

40.    Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
41.    Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης

 • Οικογενειακή κατάσταση

42.    Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
43.    Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
44.    Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
45.    Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
46.    Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης
47.    Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.
48.    Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας.

 • Απώλεια

49.    Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών
50.    Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου
51.    Πληρωμή εξόδων κηδείας(eEΦΚΑ)

 

Πολίτης και καθημερινότητα

 

 • Πληρωμές και παράβολα

52.    Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο )
53.    Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας

 • Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα

54.    Μεταβολή στοιχειών ΑΜΚΑ

Στράτευση

 

 • Αναβολή 

55.    Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα-διδακτορικό)

 • Μητρώα αρρένων

56.    Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων

 • Στρατολογική κατάσταση

57.    Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) - τύπου Α - τύπου Β

Υγεία και πρόνοια

 

 • ΑμεΑ

58.    Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
59.    Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας

 • Επίσκεψη και νοσηλεία σε νοσοκομείο

60.    Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων
61.    Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων

 • Επαγγελματίες υγείας

62.    Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού

 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

63.    COVID-19, Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
64.    Καταχώριση 1ης δόσης εμβολιασμού εκτός Ελλάδας  


Για να δείτε / κατεβάσετε το αρχείο (.pdf) με τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες MykEPlive - Υπηρεσίες προς Πολίτες πατήστε εδώ