Κώδικας Δεοντολογίας (ν.4224/2013, άρ. 39 ν.4818/2021, αρ. ΑΠ 392/1/31.5.2021)

Μέσω της υπηρεσίας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που συνίστανται ή απαιτούνται να προβεί ο αιτών/δανειολήπτης ανάλογα με το στάδιο της αίτησής του, ενώ δύναται να υποστηριχθεί σε ερωτήματα που αφορούν την αίτησή του η οποία έχει ήδη εκκινήσει στην πλατφόρμα του Κώδικα Δεοντολογίας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4224/2013, άρ. 39  ν.4818/2021, αρ. ΑΠ 392/1/31.5.2021, όπως ισχύουν). 

Ειδικότερα, το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς, όμως στο ραντεβού (τηλεφωνικό ή με τηλεδιάσκεψη) θα πρέπει να παραστεί ο αιτών την κράτηση, ενώ διευκρινίζεται ότι την παρεχόμενη υπηρεσία κράτησης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ο ίδιος ο αιτών που έχει εκκινήσει αίτηση στην πλατφόρμα του Κώδικα Δεοντολογίας (ν.4224/2013, άρ. 39  ν.4818/2021, αρ. ΑΠ 392/1/31.5.2021).