Ενσωμάτωση της λειτουργίας «Απόρριψη ηλεκτρονικού τιμολογίου (ΗΤ) με δυνατότητα διόρθωσης και επανυποβολής (Soft Reject–SR)»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18/7/2024

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία «Απόρριψη ηλεκτρονικού τιμολογίου (ΗΤ) με δυνατότητα διόρθωσης και επανυποβολής (Soft Reject–SR)», που περιγράφεται στην ΚΥΑ  46901/1-4-2024 και τις σχετικές Εγκυκλίους δεν έχει ακόμη τεθεί σε παραγωγική λειτουργία λόγω της απαραίτητης συμμετοχής και ετοιμότητας μιας πλειάδας Πληροφοριακών συστημάτων (Παρόχων, Αναθετουσών Αρχών, Οριζόντιων Συστημάτων του Δημοσίου) που εμπλέκονται στην  υλοποίηση και ολοκλήρωση της λειτουργίας της διαδικασίας . 

Η διαδικασία ενσωμάτωσης από το Πληροφοριακό Σύστημα  ΕΔΗΤ έχει ολοκληρωθεί. 

Η διαδικασία ενσωμάτωσης από το e-ΠΔΕ και το ΟΠΣΔΠ  βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Η διαδικασία ενσωμάτωσης από τους Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης  αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Αυγούστου. 

Η διαδικασία ενσωμάτωσης από τα Πληροφοριακά Συστήματα  των  Αναθετουσών Αρχών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 

Σε ότι αφορά στις αλλαγές των Πληροφοριακών Συστημάτων των Αναθετουσών Αρχών, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί νέες Τεχνικές προδιαγραφές του Web Service “Διαχείριση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου” οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Οι Αναθέτουσες Αρχές που λαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα πληροφοριακά τους συστήματα, θα πρέπει να ενσωματώσουν την νέα λειτουργικότητα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Η παραγωγική λειτουργία θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου, μετά  την ολοκλήρωση ενσωμάτωσης των απαιτούμενων αλλαγών από τους Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και από τα πληροφοριακά συστήματα e-ΠΔΕ και ΟΠΣΔΠ.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12/06/2024

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία «Απόρριψη ηλεκτρονικού τιμολογίου (ΗΤ) με δυνατότητα διόρθωσης και επανυποβολής (Soft Reject–SR)» βρίσκεται στην φάση ενσωμάτωσης από τους Παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η διαδικασία ενσωμάτωσης από τους Παρόχους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. 

Η διαδικασία ενσωμάτωσης από τα Πληροφοριακά Συστήματα  ΕΔΗΤ και e-ΠΔΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. 
 

Σε ότι αφορά στις αλλαγές των Πληροφοριακών Συστημάτων των Αναθετουσών Αρχών, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί νέες Τεχνικές προδιαγραφές του Web Service “Διαχείριση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου” οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Οι Αναθέτουσες Αρχές που λαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα πληροφοριακά τους συστήματα, θα πρέπει να ενσωματώσουν την νέα λειτουργικότητα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την πορεία ενσωμάτωσης των αλλαγών από τους Παρόχους ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, που είναι προαπαιτούμενο για την αξιοποίηση της νέας λειτουργικότητας από τις Αναθέτουσες Αρχές.