Βεβαίωση διαμονής

Εκδίδεται βεβαίωση στην οποία αναγράφεται ο χρόνος διαμονής σας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.