Αντίγραφο ή απόσπασμα πράξης

Εκδίδονται αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων οι οποίες έχουν κατά το παρελθόν καταχωρισθεί στην Προξενική Αρχή. Δικαίωμα αίτησης χορήγησης αντιγράφου ή αποσπάσματος πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους έγινε η αρχική πράξη, καθώς και οι συγγενείς τους Α' βαθμού.