Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Οι  Πάροχοι Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για να έχουν την δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών τιμολόγιων για συμβάσεις του Δημοσίου θα πρέπει:

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που έχουν την δυνατότητα αποστολής ΗΤ τιμολογίων ή βρίσκονται στο στάδιο ένταξης στην διαδικασία αποστολής ΗΤ

 

Α/Α    

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
 1 INFORMATION SYSTEMS IMPACT AE  MYDATA CONNECT  Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου
 2 Retail link AE μέλος του ομίλου Entersoft Retail Link Paperless e-Invoicing  Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου
 3 Softone technologies Α.Ε.  SoftOne EINVOICΙNG Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου