Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του υφιστάμενου λογισμικού (λειτουργικά συστήματα, έτοιμες εφαρμογές ή μη) του συστήματος Διαύγεια (diavgeia.gov.gr)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης  του υφιστάμενου λογισμικού (λειτουργικά συστήματα, έτοιμες εφαρμογές ή μη) του συστήματος Διαύγεια (diavgeia.gov.gr), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης), για επιπλέον τέσσερα (4) τρίμηνα, με ανάθεση είτε ανά τρίμηνο, είτε συνολικά για όλα τα τρίμηνα (δικαίωμα προαίρεσης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης) εκατόν τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (104.400,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (129.456,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 24-11-2022 (22PROC011666721).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Παρασκευή 16-11-2022 και ώρα 17:00 
Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 172871)
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Δευτέρα 19-12-2022 και ώρα 10.00 π.μ.