ΕΛΗΞΕ: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για την υλοποίηση Ενοποιημένου Μητρώου Πολιτών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για την υλοποίηση Ενοποιημένου Μητρώου Πολιτών»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.),

 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»

Ταξινόμηση κατά CPV:

72246000-1 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια  ΕΥΡΩ (74.400) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000€,  πλέον ΦΠΑ: 14.400€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

-

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδικό Φορέα 1053-202-0000000, στον ΑΛΕ 2420989001 (ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) οικονομικού έτους 2020

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Η διάρκεια της υλοποίησης είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Οικ. 3034 ΕΞ 2020/14-2-2019

(ΑΔΑ: 6ΛΙΧ46ΜΤΛΠ-Τ0Α, ΑΔΑΜ: 20PROC006292341)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 14/2/2020

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 10-03-2020

26-02-2020 και ώρα 14:30 μ.μ.

στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 210 9098438, fax 210 9098433)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 10-03-2020

27-2-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεσ/νίκης 1 και Χανδρή, Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο