ΕΛΗΞΕ: Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων και Προμήθεια Υποδομής Συνεχούς Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων» για τις ανάγκες της Γεν. Γραμματείας Πληροφ. Συστημάτων Δημ. Διοίκησης του Υπ. Ψηφ. Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων και Προμήθεια Υποδομής Συνεχούς Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.),

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ταξινόμηση κατά CPV:

  • 72000000-5 Υπηρεσίες Πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες
  • 72320000-4 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
  • 72321000-1 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων προστιθέμενης αξίας
  • 51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής
  • 30233140-4 Συσκευές αποθήκευσης άμεσης προσπέλασης (DASD)
  • 80533100-0 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής

Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 8522, CPC 8313 και CPC 92, κωδικός NUTS EL3

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.604.700,00 πλέον ΦΠΑ 3.025.128,00 = 15.629.828,00 Ευρώ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

6.302.350,00 πλέον ΦΠΑ 1.512.564,00 = 7.814.914,00 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

18.907.050,00 πλέον ΦΠΑ 4.537.692,00 = 23.444.742,00 Ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 2/16969/ΔΠΓΚ/29-4-2020 (ΑΔΑ: 65Ζ4Η-6ΤΠ, ΑΔΑΜ:

20REQ007250771) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών 2021-2026 στον Ειδικό Φορέα 1053-202-0000000 στον ΑΛΕ 2420989001 ποσού 22.383.302,00€ και στον ΑΛΕ 3120389001 ποσού 1.061.440,00€, ήτοι συνολικού ποσού 23.444.742,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

Εξήντα τέσσερις (64) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

27882 ΕΞ 2020/7-10-2020  σε word και pdf

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στην Ε.Ε.:

6-10-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ:

9-10-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:

9-10-2020

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.