Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408 ΕΞ 2021/7.5.2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008570750, ΑΔΑ: 6 Α0Σ46ΜΤΛΠ-ΣΔΣ) 

Επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408 ΕΞ 2021/7.5.2020 Διακήρυξης του επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (18.805,52 €),  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξάντλησης των συμβατικών προμηθειών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής», παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.1.3 της ως άνω διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι οι όροι που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος διευκρινίσεων έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408 ΕΞ 2021/7.5.2021
Διακήρυξη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ