Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5976 ΕΞ 2021 02.03.2021 Διακήρυξης (με ΑΔΑΜ: 21PROC008230071 και αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ 2021/S 045 -111965)

Επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5976 ΕΞ2021/02.03.2021 Διακήρυξη του επαναληπτικού, διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (CPV 79713000-5), για την κάλυψη των αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων (κτήριο Β1 και κτήριο Β2) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εφτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (786.960,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, και με δικαίωμα προαίρεσης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (243.239,99€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής», παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ