Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και στην μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και στην μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (CPV: 79417000-0, 72246000-1, 72225000-8, 72212730-5, 72220000-3, 79111000-5, 80550000-4).

Με βάση την συνημμένη απόφαση, ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 32948 ΕΞ 2022 27.7.2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 28-7-2022 και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 22PROC011025936, αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ 2022/S 145- 414453, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 22PROC011025424, ΑΔΑ Προκήρυξης Ψ0ΧΙ46ΜΤΛΠ-Υ7Φ, α/α ΕΣΗΔΗΣ 169207), ορίζεται η Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ. και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Απόφαση παράτασης

Αναλυτικές πληροφορίες