Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού,για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού στο κτήριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 36903 ΕΞ 2022 12.09.2022  (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 22PROC011227761, αριθμό Προκήρυξης στην Ε.Ε. 2022/S 177-501497, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 22ROC011221958, ΑΔΑ Προκήρυξης ΩΖ2Θ46ΜΤΛΠ-06Ο) έως και τη Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ. καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., ήτοι την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Απόφαση παράτασης

Αναλυτικές πληροφορίες