Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση - συντήρηση – υποστήριξη των προϊόντων λο

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 11873 ΕΞ 2022 29.3.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010303390), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 158085), για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση - συντήρηση – υποστήριξη των προϊόντων λογισμικού SAP του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (CPV:72500000-0 “Υπηρεσίες Πληροφορικής”), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ (330.144,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού τετρακοσίων εννέα χιλιάδων, τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (409.378,56 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής...

Απόφαση παράτασης  

Αναλυτικές πληροφορίες διαγωνισμού