Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 43410 ΕΞ 2021 7.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009686049), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 142326), για τη σύναψη

Αποφασίστηκε η παράταση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  προσφορών  στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 43410 ΕΞ 2021 7.12.2021 (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 21PROC009686049, αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ2021S/ 238 - 627719, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 21ROC009683391, ΑΔΑ Προκήρυξης Ψ23246ΜΤΛΠ-ΒΨΘ)  έως  και  τη  Τρίτη,  28  Δεκεμβρίου  2021  και  ώρα  17:00  μ.μ.  καθώς  και  τη  μετάθεση  της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ., ήτοι την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 43410 ΕΞ 2021 7.12.2021 διακήρυξης (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 21PROC009686049, αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ2021S/ 238 - 627719, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 21ROC009683391, ΑΔΑ Προκήρυξης Ψ23246ΜΤΛΠ-ΒΨΘ).