Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης, στο διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 8749 ΕΞ 2022 8.3.2022 (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 22PROC010170488, α/α ΕΣΗΔΗΣ 155982)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 8749 ΕΞ 2022 8.3.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010170488), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 155982), για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε τρεις (3) κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (CPV: 90911200-8 «Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων»), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (297.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η 10897/22-3-2022 απόφαση παράτασης

Αναλυτικές πληροφορίες διαγωνισμού