Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών & μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το: «Π.Σ. Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 1 και ΥΠΟΕΡΓΟ 2 και χορήγηση διευκρινίσεων

Αποφασίζεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης  16600  ΕΞ  2021  31-05-20201  (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης  21PROC008688472,  αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ  2021S/ 105-276966, ΑΔΑΜ Προκήρυξης  221ROC008683851, ΑΔΑ Προκήρυξης 6Θ2Β46ΜΤΛΠ-752) έως και τη Δευτέρα,  19 Ιουλίου  2021 και ώρα 17:00 μμ καθώς και η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό, για την Παρασκευή  23 Ιουλίου  2021 και ώρα 10:00 π.μ., ήτοι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ.  16600  ΕΞ  2021  31-05-2021  διακήρυξης (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης  21PROC008688472,  αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ  2021S/ 105-276966, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 221ROC008683851, ΑΔΑ Προκήρυξης 6Θ2Β46ΜΤΛΠ-752).

Παροχή διευκρινίσεων

Απόφαση παράτασης

Αναλυτικές πληροφορίες διαγωνισμού