Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών, μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης & παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τον διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασηςγια το υποέργο α/α 6 "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης και παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τον διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 27787 ΕΞ 2022 28.6.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010825141), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 163751), για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για το υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης: «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια 2014-2020» (CPV: 72310000, 30213200-7, 80531200-7), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (396.774,19 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσού τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (492.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Απόφαση παράτασης

Αναλυτικές πληροφορίες