Συχνές ερωτήσεις για το myNAFTILIAlive

 

1.  Τι είναι η υπηρεσία "myNAFTILIAlive";

 

Είναι μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να προγραμματίσετε διαδικτυακά ραντεβού για την εξυπηρέτησής σας με φυσική επίσκεψη, για συγκεκριμένες διαδικασίες του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

 

2.  Πώς εισέρχομαι στην πλατφόρμα «myNAFTILIAlive»;

 

Η είσοδος στην πλατφόρμα "myNAFTILIAlive" πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.

 

3.  Ποιο πρόγραμμα πλοήγησης προτείνεται να χρησιμοποιείται για τη χρήση της πλατφόρμας;

 

Η εφαρμογή είναι συμβατή με τους σύγχρονους φυλλομετρητές Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. 

 

4.  Για ποιες υπηρεσίες μπορώ να κλείσω ραντεβού με φυσική παρουσία μέσω της υπηρεσίας «myNAFTILIAlive»; 

 

Προς το παρόν διατίθενται μέσω της πλατφόρμας, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Σταδιακά θα ενταχθούν περισσότερες.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 • Χορήγηση Ναυτικού Φυλλαδίου  

 •  Επικύρωση - Καταχώριση Θαλάσσιας Υπηρεσίας Ναυτικών

Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα σας δίνει τη δυνατότητα επιλογής από το μενού της αρχικής σελίδας,  προγραμματισμού ραντεβού:

 • Από τον ναυτικό αυτοπροσώπως,

 • Από εκπρόσωπο του ναυτικού.

 

5.  Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για επικύρωση υπηρεσίας ναυτικών, σε πλοία με ελληνική σημαία; 

 

Προκειμένου να επικυρώσετε υπηρεσία σε πλοίο με ελληνική σημαία είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία),
 • Ναυτικό φυλλάδιο,
 • Βεβαίωση εταιρείας  στην οποία βεβαιώνεται το πλοίο που υπηρέτησε ο ενδιαφερόμενος ναυτικός, ο τόπος και ο χρόνος ναυτολόγησης και απόλυσής του, η ειδικότητα και το αιτιολογικό απόλυσης αυτού,
 • Φωτοαντίγραφο του διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωσης σχολής που αποτελεί Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.),
 • Αντίγραφα μισθοδοτικών λογαριασμών για όλο το χρονικό διάστημα ναυτολόγησης .
 • Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω εκπροσώπου του ναυτικού, απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο του άμεσα ενδιαφερόμενου.

 

6.  Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για καταχώριση θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικών, σε πλοία ξένης σημαίας, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.); 

 

Προκειμένου να καταχωρήσετε  υπηρεσία σε πλοίο με ξένη σημαία συμβεβλημένο με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία),
 • Ναυτικό φυλλάδιο,
 • Φωτοαντίγραφο του διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωσης σχολής που αποτελεί Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.),
 • Υπηρεσιακό σημείωμα Ν.Α.Τ. (για καταχώρηση υπηρεσίας τελευταίου εξαμήνου).
 • Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω εκπροσώπου του ναυτικού, απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο του άμεσα ενδιαφερόμενου. 

 

7.  Ποια στοιχεία θα χρειαστεί να καταχωρίσω προκειμένου να κλείσω ραντεβού για να εξυπηρετηθώ ως ναυτικός, για δική μου υπόθεση;

 

Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Στη συνέχεια συμπληρώνετε στο σχετικό πεδίο, το είδος του αιτήματος για το οποίο επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε.

 

8.  Είμαι εκπρόσωπος  και επιθυμώ να προγραμματίσω ραντεβού για τον ναυτικό. Τι στοιχεία θα χρειαστεί να καταχωρίσω στην πλατφόρμα;

 

Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε υποχρεωτικά:

α) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία του ναυτικού που εκπροσωπείτε, 

β) το είδος του αιτήματος

γ) το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του ναυτικού, που θα παρίσταται στο ραντεβού με φυσική παρουσία.

 

9.  Είμαι εκπρόσωπος περισσότερων του ενός ναυτικών. Πώς μπορώ να δηλώσω τα στοιχεία όλων των ναυτικών στην πλατφόρμα;

 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού, ως  εκπρόσωπος περισσότερων του ενός ναυτικών, απαιτείται  να κλείσετε ξεχωριστό ραντεβού για κάθε έναν ξεχωριστά.

 

10.  Μπορώ να κλείσω ραντεβού αυθημερόν;

 

Μπορείτε να προγραμματίσετε το ραντεβού σας από την επόμενη εργάσιμη ημέρα έως και για 30 ημέρες μετά (εξαιρουμένων των αργιών).

 

11.  Μπορώ να κλείσω ραντεβού για τρίτο πρόσωπο;

 

Ναι, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και για τρίτο πρόσωπο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του ναυτικού, για τον οποίο κλείνεται το ραντεβού.

Ωστόσο αν είστε εκπρόσωπος ναυτικού, συνίσταται η επιλογή «Εκπρόσωπος του Ναυτικού» από το μενού της αρχικής σελίδας (βλ. ‎Ερώτηση 4).

 

12.  Ποια είναι η διάρκεια κάθε επίσκεψης;

 

Το ραντεβού που θα προγραμματίσετε, θα έχει διάρκεια 15’. 

Αν είστε νόμιμος εκπρόσωπος ναυτικού  και επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε για περισσότερες από μία υποθέσεις ναυτικών, συνίσταται να κλείνετε ξεχωριστά ραντεβού για κάθε μία από αυτές (βλ. Ερώτηση ‎7).

 

13.   Γιατί σε συγκεκριμένη ημέρα δεν βλέπω διαθέσιμες ώρες;

 

Η συγκεκριμένη ημέρα δεν διαθέτει πλέον διαθέσιμα ραντεβού. Θα πρέπει να επιλέξετε μίαν άλλη ημερομηνία και ώρα.

 

14.  Είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσω τα στοιχεία επικοινωνίας;

 

Η  συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας είναι υποχρεωτική, προκειμένου να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση αναγκαστικής τροποποίησης ή ακύρωσης της προγραμματισμένης επίσκεψης σας, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

15.  Λαμβάνω αποδεικτικό για το ραντεβού μου;

 

Λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού σας στο email επικοινωνίας που δηλώνετε.

Για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας.

 

16.  Πώς μπορώ να εντοπίσω τα προγραμματισμένα ραντεβού μου;

 

Μπορείτε να ανατρέξετε στα email επιβεβαίωσης που έχετε λάβει. Διευκρινίζεται ότι αποστέλλονται και email υπενθύμισης του ραντεβού.

 

17.  Μπορώ να τροποποιήσω ή να ακυρώσω την προγραμματισμένη επίσκεψη μου στην πλατφόρμα «myNAFTILIAlive»;

 

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε ή να ακυρώσετε το ραντεβού σας πατώντας το πεδίο «Προγραμματισμός εκ νέου» που θα βρείτε στο  email επιβεβαίωσης που λάβατε.  Για κάθε ενέργεια ακύρωσης εμφανίζεται και μια επιβεβαιωτική ένδειξη σε μορφή αναδυόμενου παραθύρου.

Ολοκληρώνοντας την ακύρωση λαμβάνετε σχετικό email ακύρωσης.