Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης πιλοτικής / δοκιμαστικής και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13/09/2019, η πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Το  σύστημα θα παραμείνει κλειστό έως και την Κυριακή 15/09/2019. 

Τα δεδομένα που έχουν καταχωρισθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας διαγράφονται. Η ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής  λειτουργίας του συστήματος είναι η Δευτέρα 16/09/2019. 

Οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία εντός των χρονικών περιόδων που ορίζονται στο άρ. 8 της υπ’ αρ. αρ.  67343ΕΞ2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443) : 

  • Η Ομάδα Α από 16/9/2019-14/10/2019 
  • Η Ομάδα Β από 30/9/2019-1/11/2019 
  • Η Ομάδα Γ από 14/10/2019-29/11/2019