Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ  Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣ Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Προμηθειών
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
48000000-8     Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
72222300-0      Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών
72410000-7     Υπηρεσίες παρόχου
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ένα Ευρώ (32.259.451,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (7.742.268,00 €) ή συνολικά σαράντα εκατομμυρίων χιλίων επτακοσίων δεκαεννέα ευρώ (40.001.719,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση φυσικού αντικειμένου σύμβασης, συνολικής αξίας είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (20.000.859,50 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 16.129.725,50 €, πλέον ΦΠΑ 3.871.134,00 €)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)    Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων χιλίων επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ 40.001.719 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32.259.451 €, ΦΠΑ:  7.742.268 €).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι δαπάνες της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) …. και κωδικό ενάριθμου ΣΑΕ: ….
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κωδικός ΣΑΕ.
Οι δαπάνες του δικαιώματος προαίρεσης θα χρηματοδοτηθούν από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια υλοποίησης των φάσεων της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης της κάθε φάσης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την οριστική παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επανυποβολής παραδοτέων που περιγράφεται στη διακήρυξη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  Από 13/2/23 έως  28/02/23
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e10s2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υποβολή προτάσεων (doc)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΟΔΗΓΙΕΣ  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο https://portal.eprocurement.gov.gr/
 του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000025822