ΕΛΗΞΕ: Ηλεκτρ. ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου: «Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφ. συστ. για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντ

Απόφαση (Α.Π.: 14126/3-6-2020) 4ης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων»

Απόφαση (12856 ΕΞ 2020/25–5-2020) 3ης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων»

Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατόπιν ερωτημάτων οικονομικών φορέων
Απόφαση (οικ 9737/16-4-2020) 2ης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων»

Απόφαση (οικ. 7232/20-3-2020) παράτασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων»

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.),

 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»

Ταξινόμηση κατά CPV:

  • 72416000 -  Παροχείς υπηρεσιών εφαρμογών
  • 72222300 - Υπηρεσίες τεχνολογίας και πληροφοριών
  • 72500000 - Υπηρεσίες πληροφορικής

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.160.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 278.400,00 ευρώ = 1.438.400,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
1.370.000,00 Ευρώ
πλέον ΦΠΑ 328.800,00 Ευρώ = 1.698.800 Ευρώ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ετήσιος Προϋπολογισμός Συντήρησης: 86.800,00€ (70.000,00€ + 16.800,00€ ΦΠΑ)
Προϋπολογισμός Συντήρησης Τριετίας: 260.400,00€ (210.000,00€ + 50.400,00€ ΦΠΑ)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδικό Φορέα 1053-202-0000000, στον ΑΛΕ 2420989001 (ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες, για ποσό 1.370.000€ πλέον ΦΠΑ 328.800€, συνολικά 1.698.800€, για τα οικονομικά έτη 2020-2023 μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2023-2026. 
Για το οικονομικό έτος 2020 ισχύει η με αριθ. πρωτ. ΓΔΟΔΥ/ΔΟΔ/380/3-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΦ346ΜΤΛΠ-6ΕΦ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 359.600,00€, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με α/α 10783.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Η διάρκεια της υλοποίησης είναι τριάντα εννέα (39) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
Κατά μέγιστο τρείς μήνες για την παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία και τριάντα έξι μήνες για την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας από τον ανάδοχο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.): 3618 ΕΞ 2020/20-2-2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  • Οικ. 7232 ΕΞ 2020/20–3-2020 (ΑΔΑ: ΩΤ0Ε46ΜΤΛΠ-ΡΔΜ)   1η
  • (Οικ 9737/16-4-2020)                                                              2η
  • (12856 ΕΞ 2020/25–5-2020)                                                   3η  
  • (14126/3-6-2020)                                                                     4η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  21/2/2020

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

30-03-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.

Νέα ημερομηνία: 30/4/2020 και ώρα 17:00

Νέα ημερομηνία: 29/5/2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

Νέα ημερομηνία: 5/6/2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

Νέα ημερομηνία: 19/6/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

03-04-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Νέα ημερομηνία: 7/5/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Νέα Ημερομηνία: 4/6/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Νέα Ημερομηνία: 25/6/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.