Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και fax

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και fax (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 55036)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, Μοσχάτο

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Σύμβαση Υπηρεσιών 

Ταξινόμηση κατά CPV : 30192320-0  «Μελανοταινίες εκτυπωτών»
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

296.700,00€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για το σύνολο της προμήθειας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.)

367.908,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών ΕΦ 23110 ΚΑΕ 1111

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Αρ.Πρωτ.  Δ.ΠΡΟΜ.Α0009150ΕΞ2018

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :55036

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6/9/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α) 0,06216% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι:

0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, σύνολο: 0,06216%.

β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι:

0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, σύνολο: 0,06216%.

Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών του έργου έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6), θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr