Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και επτά λεπτών (340.933,07€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτος ή έτος από την υπογραφή της, ή μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από δέκα (10) Τμήματα και η υποβολή προσφοράς από τους υποψήφιους Ανάδοχους δύναται να αφορά ένα (1), ή περισσότερα τμήματα, ή/και όλα τα Τμήματα της παρούσας σύμβασης

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής  (ΤΚ 10163)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

CPV: 30192110-5 (Μελάνια), 24911000-3 (Ζελατίνες), 30199700-7 (Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα), 30192700-8 (Γραφική ύλη), 30192000-1 (Προμήθειες ειδών γραφείου)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (αρ. 27 Ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 182818)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τριακόσιες σαράντα χιλιάδες χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ και επτά λεπτά (340.933,07€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 274.946,02€,  πλέον ΦΠΑ:  65.987,05€)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους Ειδ. Φορείς 1053-501-0000000 και 1053-202-00000002410201001 «Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού»

Αποφάσεις Ανάληψης

  • 16792 εξ 2023/03-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012529623 και ΑΔΑ:   6ΚΒΜ46ΜΤΛΠ-ΕΑΩ)
  • 16793 ΕΞ 2023/03-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012529564 ΑΔΑ: 6ΖΦΞ46ΜΤΛΠ-ΦΡΚ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

29746 ΕΞ 2023/21-06-2023

(ΑΔΑΜ: 23PROC012938039)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 23-06-2023 (23PROC012937891)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

23-06-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28-07-2023 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

31-07-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 182818