Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αδειών χρήσης, μετατροπής υπαρχουσών αδειών, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος ΗΔΔ για τις ανάγκες του ΥΨΗΔ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αδειών χρήσης, μετατροπής υπαρχουσών αδειών, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος Ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών (ΗΔΔ) για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (485.772,48€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα (από την υπογραφή της) σαράντα τριών (43) μηνών υλοποίησης των ΦΑΣΕΩΝ 1 και 2, πλέον του χρονικού διαστήματος που θα απαιτηθεί για να γίνει η οριστική παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 1 και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στο πλαίσιο της ΦΑΣΗΣ 2 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής  (ΤΚ 10163)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
CPV: 48311000-1 (Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων), 72500000-0 (Υπηρεσίες πληροφορικής)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (αρ. 27 Ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 195932)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τετρακόσιες ογδόντα πέντε επτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ (485.772,48€), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του αναλογούντος ΦΠΑ.
(- προϋπολογισμός σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 391.752,00€,  πλέον ΦΠΑ:  94.020,48€, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορείς 1053-202-0000000,  3140301001 «Αγορές λογισμικού υπολογιστών »
Απόφαση Ανάληψης οικ. έτους 2023:
-    24028 ΕΞ 2023/16-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012687841 και ΑΔΑ: 6ΨΩΑ46ΜΤΛΠ-ΜΘ1)
Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης οικ. ετών 2024-2025: 
-    2/47651/ΔΠΓΚ/19-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012736970 και ΑΔΑ: ΨΞΒ1Η-9ΙΙ)
Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης οικ. ετών 2026-2027:
-    23585 ΕΞ 2023/12-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012668539 και ΑΔΑ: ΨΒ2Η46ΜΤΛΠ-Ε6Β)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

Περίληψη Διακήρυξης

 36234 ΕΞ 2023/08-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013227133)

 35690 ΕΞ 2023/03-08-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013218282)  (ΑΔΑ:ΨΩΟ246ΜΤΛΠ-ΤΑΞ)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:   08-08-2023
Ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  07-08-2023
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  26-09-2023 17:00
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  27-09-2023 10.00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 193448