Ηλεκτρονικά τιμολόγια Δημοσίων Συμβάσεων

Αφορά Πληροφοριακό Σύστημα για τη λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων για όλη την Γενική Κυβέρνηση, και τη διάθεση των e-τιμολογίων σε άλλους φορείς του Δημοσίου με την χρήση Web Services του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ.

Η υλοποίηση του συστήματος ξεκίνησε για την προσαρμογή της Οδηγίας 55/2014/ΕΕ στην Ελλάδα αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις (B2G), λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020, στο οποίο συνεργάστηκαν φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τα υποδεχόμενα ηλεκτρονικά τιμολόγια βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN16931-1:2017, Electronic invoicing βάσει της κοινοτικής οδηγίας. Σε αυτό το πλαίσιο η Γ.Γ.Π.Σ. λειτουργεί ως «υποδοχέας» των ηλεκτρονικών τιμολογίων των Δημόσιων Συμβάσεων για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και «δρομολογητής» στις αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4601 /2019.