Περιγραφή και Βασικά χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο govERP είναι μία πολυσύνθετη μεταρρύθμιση που περικλείει αλλαγές σε διάφορους τομείς και θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου.

Σε συνάφεια με τους στόχους του έργου, το νέο επιχειρησιακό μοντέλο στηρίζεται σε έξι (6) βασικούς πυλώνες:

  Το νέο αυτό επιχειρησιακό μοντέλο θα ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα govERP,  οι βασικές λειτουργίες του οποίου είναι οι παρακάτω:

  • Προϋπολογισμός (κατάρτιση, παρακολούθηση, αναμορφώσεις, εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού επιδόσεων)
  • Διαχείριση συμβάσεων (δημιουργία, αναθεώρηση, παρακολούθηση)
  • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο (λήψη, πληρωμή)
  • Διαδικασίες Προμηθειών (διαγωνιστική διαδικασία, σύναψη και εκτέλεση σύμβασης, διαχείριση τιμολογίων)
  • Θησαυροφυλάκιο (ταμειακός προγραμματισμός, παρακολούθηση διαθεσίμων και Κρατικών Εγγυήσεων)
  • Πληρωμές (εντολές πληρωμών Κεντρικών Διευθύνσεων, εξόφληση ενταλμάτων μέσω τραπεζικού συστήματος, παρακολούθηση μητρώου δεσμεύσεων, τακτοποίηση διαχείρισης δημοσίων υπολόγων)
  • Λογιστική (διενέργεια λογιστικών εγγραφών με τη σχετική εποπτεία και έλεγχο, παρακολούθηση και ορθή καταγραφή λογιστικών γεγονότων, διαδικασίες τέλους περιόδου/χρήσης, κατάρτιση ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων)