Οφέλη του έργου

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που υποστηρίζονται από το έργο govERP είναι πολυάριθμα και άπτονται πολλών τομέων, επηρεάζοντας τόσο τις καθημερινές εργασίες που πραγματοποιούνται στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, όσο και την υποστήριξη του τρόπου λήψεως σημαντικών αποφάσεων από την Υπηρεσιακή και Πολιτική Ηγεσία στη χάραξη της Δημοσιονομικής Πολιτικής της χώρας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα οφέλη του έργου:

  • Ανάδειξη του govERP ως η μία και μοναδική πηγή αξιόπιστης συνολικής χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής πληροφόρησης (single source of truth) για την Κεντρική Διοίκηση και τη Γενική Κυβέρνηση.
  • Διαχείριση με αποτελεσματικό τρόπο του προϋπολογισμού από τη ΓΔΟΥ κάθε Υπουργείου σε όλα τα στάδια αυτού από την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθησή του, έως τις πληρωμές, τις προμήθειες και την κατάρτιση δημοσιονομικών αναφορών. 
  • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ρευστότητας των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου.
  • Μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων μέσω της ηλεκτρονικής εκτέλεσης των δαπανών και της δυνατότητας διασύνδεσης αλλά και διαλειτουργικότητας του συστήματος govERP με άλλα συστήματα των Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης (π.χ. TAXIS, ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ, e-ΠΔΕ κλπ).
  • Ισχυροποίηση του εποπτικού ρόλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) ως θεματοφύλακα των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Αρχών, μέσω της ενίσχυσης των καναλιών επικοινωνίας με τους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης, και της εισαγωγής νέων ρόλων και αρμοδιοτήτων εποπτείας και παρακολούθησης.
  • Λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και κατάρτιση και δημοσίευση Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Γενικής Κυβέρνησης για σκοπούς λογοδοσίας και λήψης αποφάσεων.
  • Ουσιαστική υποστήριξη της διαδικασίας του Ταμειακού Προγραμματισμού, μέσω της παροχής αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τα χρηματικά διαθέσιμα, τις ανάγκες για κάλυψη δαπανών, καθώς και το ύψος του Δημόσιου Χρέους.
  • Υποστήριξη της ταξινόμησης βάσει προγραμμάτων του Προϋπολογισμού και διασύνδεσή της με τα λοιπά είδη ταξινομήσεων (οικονομική-διοικητική-λειτουργική κλπ).
  • Συγκέντρωση οικονομικών και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την υποστήριξη αποτελεσματικότερης χάραξης της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας μέσα από το σύστημα του προϋπολογισμού επιδόσεων, τις επισκοπήσεις δαπανών και εσόδων, αλλά και την αποτύπωση της περιβαλλοντικής διάστασης του Προϋπολογισμού.

 

Το govERP θα συμβάλει σημαντικά στον αποδοτικότερο σχεδιασμό της Δημοσιονομικής Πολιτικής ενισχύοντας τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων εκεί που δημιουργούν μεγαλύτερη αξία για τους πολίτες.