Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Δ.Α.ΠΑ.Λ.Π.Σ.) είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με τον ενιαίο σχεδιασμό και την αποτελεσματική λειτουργία τους με τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, ως εξής :

Α. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

  • Τμήμα Α - Ανάπτυξης Εφαρμογών
  • Τμήμα Β - Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Γ- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας

Β. Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

  • Τμήμα Α - Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών
  • Τμήμα Β - Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων
  • Τμήμα Γ - Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Γ. Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών.

Η Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

  • Τμήμα Α - Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων
  • Τμήμα Β - Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων
  • Τμήμα Γ - Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης