ΕΛΗΞΕ: Επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και μίας μοτοσυκλέτας επιτήρησης και μετατροπής αυτών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και μίας μοτοσυκλέτας επιτήρησης και μετατροπής αυτών (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 74186)

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπ. Οικονομικών – Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV :

34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα

50117100-9 Υπηρεσίες μετατροπής οχημάτων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

143.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%),

(115.564,52€ καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 24% 27.735,48€) για το σύνολο της προμήθειας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «HERCULEIII PROGRAMME 2014-2020», υπό τον τίτλο «Plan for ReinforcedDefence Against Fraudulent – PREDEFA (Grant Agreement 786250)» σε ποσοστό 80%.

Το Έργο έχει ενταχθεί τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων  του Υπ. Οικονομικών ΣΑΕ 0512 με κωδικό ενάριθμο 2018ΣΕ05120000.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Βλ.   Διακήρυξη Παράρτημα Α’

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α.Π. 58826 ΕΞ 2019

ΑΔΑΜ: 19PROC005058722

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9/7/2019 και ώρα 15:00μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16/7/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

6/6/2019  -   9/7/2019

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

www.promitheus.gov.gr

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α) 0,07252% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι:

0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, σύνολο: 0,07252%.

β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι:

0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, σύνολο: 0,06216%.

Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών του έργου έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6), θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση.