ΕΛΗΞΕ: Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενοποιημένου συστήματος ομαδικής επικοινωνίας του ΣΔΟΕΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενοποιημένου συστήματος ομαδικής επικοινωνίας του ΣΔΟΕ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ  (Σ.Δ.Ο.Ε

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταξινόμηση κατά CPV: 32360000-4 «Εξοπλισμός ενδοεπικοινωνίας»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (49.000 €)  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται σε έντεκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (11.760 €), συνολική αξία με ΦΠΑ 24% εξήντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα  ευρώ (60.760 €).

Η δαπάνη για τη συντήρηση του συστήματος ανέρχεται στο ποσό των 3.100 € (1.550 € για το έτος 2024 & 1.550 € για το έτος 2025)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Α) Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, με Ε.Φ. 1023-206-0000000 & ΛΑΕ 3120389001


 

Β) ΛΑΕ συντήρησης : 2420389001

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

67118 ΕΞ2019/18-6-2019

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΨΓ8ΓΗ-ΣΓ4
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  19PROC005126484

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή pdf και xml