ΕΛΗΞΕ: Υπηρεσίες Φύλαξης για το κτήριο της ΓΓΠΣΔΔ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών – Α’ τρίμηνο 2021

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ     «Υπηρεσίες Φύλαξης για το κτήριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.),
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών με CPV 79713000-5 «Υπηρεσίες Φύλαξης».
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€)  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 1053/202/0000000, ΑΛΕ 2420911001 «Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28557 ΕΞ 2020 13-10-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007473873 και ΑΔΑ:Ψ4ΔΙ46ΜΤΛΠ-ΕΩ4) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρεις (3) μήνες – 1ο τρίμηνο 2021
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 29782 ΕΞ 2020/23-10-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007536169 και ΑΔΑ:Ω0Μ146ΜΤΛΠ-Ζ6Κ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00μμ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, ΤΚ 10163, Καλλιθέα, Αττικής)