ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών του συστήματος ΠΣ-ΕΔΕΛ της Γ.Δ. Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Πειραιώς & Κολωνού 2, 104 37 Αθήνα
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

 Γ.Γ.Π.Σ. - ΕΔΕΛ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

«Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών του συστήματος ΠΣ-ΕΔΕΛ της Γ.Δ. Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων»

 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Αθήνα

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Υπηρεσίες

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

58.032,00 ΕΥΡΩ

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Δ.ΠΡΟΜ Α 0015614 ΕΞ 2018  (ΑΔΑΜ: 18PROC004259840)

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 04/01/2019 και ώρα 14.00.

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Ανέρχονται σε:

1. 0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%
 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πειραιώς & Κολωνού 2, Τ.Κ. 10437, Αθήνα

Πληροφορίες: Α. ΣΓΟΥΡΟΣ

Τηλέφωνο: 210-5223272, FAX: 210-5236769

E-mail: t.sgouros@gsis.gr