ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο του καθαρισμού του κτιρίου της ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟY

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Συνοπτικός  διαγωνισμός για το έργο του καθαρισμού του  κτιρίου της ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.),

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταξινόμηση κατά CPV: 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Συνοπτικός διαγωνισμός 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός παροχής της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 74.400 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
(60.000 € + 14.400 € Φ.Π.Α. = 74.400 €)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 24/12/2018, 11:00 π.μ.
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, ΕΦ 23-150 &, ΚΑΕ 0875

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Από 1/1/2019 – 30/4/2019 ή μέχρι την ολοκλήρωση του δημόσιου διαγωνισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Δ.ΠΡΟΜ.Α. 0014714 ΕΞ 2018 /11-12-2018

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18PROC004164194