ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για τη Προμήθεια Πλατφόρμας Βαθμολόγησης του επιπέδου Κυβερνοασφάλειας του Ελληνικού Κυβερνοχώρου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για τη Προμήθεια Πλατφόρμας Βαθμολόγησης του επιπέδου Κυβερνοασφάλειας του Ελληνικού Κυβερνοχώρου.»
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα (1) μόνο τμήμα.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χανδρή 1 – Μοσχάτο (ΤΚ 18345)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

48730000-4 Πακέτα λογισμικού ασφάλειας,
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. 117 Ν. 4412/2016)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) χωρίς ΦΠΑ 
74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει το αποθεματικό της ΕΕΤΤ του ν.4070/2012.
Απόφαση Ανάληψης 
34616 ΕΞ 2020/9.12.2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΛΦΩ46ΜΤΛΠ-3ΣΛ, ΑΔΑΜ: 20REQ007809831) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) 35242 ΕΞ 2020/16.12.2020
(ΑΔΑΜ: 20PROC007868480, ΑΔΑ: Ω8ΟΤ46ΜΤΛΠ-347)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7/1/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8/1/2021 και ώρα 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, ΤΚ 10163, Καλλιθέα, Αττικής)
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 8-1-2021 και ώρα 11:00 π.μ.