ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) αδειών χρήσης MS SQL Server Standard Edition

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

Προμήθεια τεσσάρων (4) αδειών χρήσης MS SQL Server Standard Edition

 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης , Μοσχάτο

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Προμήθεια

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Απευθείας ανάθεση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

15.762,72 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

19.545,77 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Τακτικός Προϋπολογισμός  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Έξι (6) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Δ.ΠΡΟΜ. Α 0013739 ΕΞ2018/ 21-11-2018
 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

Δευτέρα  26/11/2018 και ώρα 12:00μ.μ.

 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Ανέρχονται σε:
1.    0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%
2.    0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr