ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια φορητών υπολογιστών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου της τηλεργασίας, ως μέτρο για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Σε 2 τμήματα:
Τμήμα 1.: Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές μεσαίων επιδόσεων (LAPTOP A) με προεγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα (595 τεμάχια).
Τμήμα 2.: Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές υψηλών επιδόσεων (LAPTOP Β) με προεγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα (255 τεμάχια).
Οι προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα (1) τμήμα, είτε και για τα δύο (2) τμήματα της παρούσας σύμβασης καθώς και για μέρος της ζητούμενης ποσότητας. 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

30213000-5 «Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32, παρ. 2, περ. (γ) του ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα της αγοράς, δια της συλλογής σφραγισμένων προσφορών.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη, ανά τμήμα, ποσότητα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:30 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Κεντρικό Πρωτόκολλο (1ος όροφος) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Φραγκούδη 11 και Αλεξ. Πάντου, Τ.Κ. 10183, Καλλιθέα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  Επτακόσιες δεκαέξι  χιλιάδες επτακόσια είκοσι Ευρώ (716.720,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 578.000,00 €,  πλέον ΦΠΑ: 138.720,00€)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-501-0000000,  ΑΛΕ 3120301001.
Απόφαση Ανάληψης 
30570 ΕΞ 2.11.2020 (ΑΔΑΜ20REQ007574076, ΑΔΑ:6ΦΚΣ46ΜΤΛΠ-5ΒΞ)
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35622 ΕΞ 2020 18-12-2020
(ΑΔΑΜ: 20PROC007890707 και ΑΔΑ: ΩΚΛ446ΜΤΛΠ-ΗΟΡ)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:30μ.μ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ.