ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υλοποίηση συστήματος πιστοποίησης στοιχείων (KYC) από Πιστωτικά Ιδρύματα με ψηφιακό τρόπο για τους σκοπούς αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλ. δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Υλοποίηση συστήματος πιστοποίησης στοιχείων (Know Your Customer - KYC) από Πιστωτικά Ιδρύματα με ψηφιακό τρόπο για τους σκοπούς αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.),
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταξινόμηση κατά CPV:
72212100-0 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους» 
 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Είκοσι τέσσερις χιλιάδες Οκτακόσια  Ευρώ (24.800,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €20.000,00,  πλέον ΦΠΑ: €4.800,00)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ     Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φορέας ΓΓΠΣΔΔ 1053-202-0000000 και ΑΛΕ 2420989001 οικονομικού έτους 2020.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Έξι (6) μήνες  και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα  της Πρόσκλησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 30/06/2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/07/2020 και ώρα 17:00.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) 17763 ΕΞ 2020/30-06-2020
(ΑΔΑΜ: 20PROC006944804)