ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού της Γενικής Γραμ. Πληροφ. Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020 έως και την

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ετών 2020-2021»
 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.),
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταξινόμηση κατά CPV: 71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δέκα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ΕΥΡΩ (10.540,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 8.500,00€,  πλέον ΦΠΑ: 2.040,00 €)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φορέας ΓΓΠΣΔΔ 1053-202-0000000 και ΑΛΕ 2420902001 «Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες» και για τα έτη 2020 και 2021, με ανάλογο ποσό
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Από 01/07/2020 έως και την 05.03.2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι του Διαγωνισμού.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 26/06/2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/07/2020 και ώρα 17:00.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) Οικ. 17422 ΕΞ 2020/26-6-2020
ΑΔΑΜ: 20PROC006933795