ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προστατευτικών διαχωριστικών χώρων (CPV 44112300-1)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Προμήθεια προστατευτικών διαχωριστικών χώρων (CPV 44112300-1)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταξινόμηση κατά CPV:
44112300-1 – Διαχωριστικά στοιχεία
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     Δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ και
σαράντα τέσσερα λεπτά (€14.546,44) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φορέας ΓΓΠΣΔΔ 1053-501-0000000 και ΑΛΕ 2410989899 οικονομικού έτους 2020.
Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 05-10-2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  09-10-2020 και ώρα 13:00.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) 27490 ΕΞ 2020/02-10-2020
ΑΔΑΜ: 20PROC007417704