ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών βελτιστοποίησης /συντήρησης υποδομών και εφαρμογών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Παροχή υπηρεσιών βελτιστοποίησης /συντήρησης υποδομών και εφαρμογών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔ»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.),
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
72267000-4 «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     Είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ΕΥΡΩ (24.800) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.000€,  πλέον ΦΠΑ: 4.800€)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-202-0000000,  ΑΛΕ 2420989001.
Αποφάσεις Ανάληψης 
20098 ΕΞ 2020 /16-7-2020 για το 2020
2/30139/ΔΠΓΚ/31-7-2020 για το 2021
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια της υλοποίησης αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις Αναθέτουσας Αρχής της συνημμένης Πρόσκλησης.
Ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 4-8-2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 7-8-2020 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) 21821 ΕΞ 2020/3-8-2020
(ΑΔΑΜ: 20PROC007132585)