ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας μέχρι και 31.12.2019 για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31.12.2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ. Δ/ΝΣΗΣ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

4.032,26 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

5.000,00 ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

 Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης   έως και 31.12.2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

ΣΔΟΕ Ε.Δ. ΜΑΚ. Α 0000059 ΕΞ 2019 /08.01.2019(ΑΔΑ: ΩΒ4ΜΗ-ΛΑΒ)

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Παρασκευή,11.01.2019 και ώρα 13.00 μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ανέρχονται σε:
1. 0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%
2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ολύμπου 29
57009 Καλοχώρι Θες/νίκης
Πληροφορίες: Μαρία Κωνσταντινίδου & Καλλιόπη Χανιωτάκη
Τηλέφωνο: 2310 571112, -3 & 2310 571103, FAX: 2310 571111
E-mail: pd-the@otenet.gr