ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφ. για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις για τη συμμετοχή εκατόν είκοσι (120) τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κατασκηνωτικά προγράμματα, κατά την θερινή περίοδο 2021

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις για τη συμμετοχή εκατόν είκοσι (120) τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κατασκηνωτικά προγράμματα, κατά την θερινή περίοδο 2021, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (63.870,97 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ τετρακοσίων (79.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για τη θερινή περίοδο 2021, οι κατασκηνωτικές περίοδοι (με την επιφύλαξη τυχόν έκδοσης νέων αποφάσεων και οδηγιών για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά το έτος 2021, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid 19 στη χώρα μας) ορίζονται ως εξής:
1η Περίοδος: 01.07.2021-15.07.2021
2η Περίοδος: 16.07.2021-30.07.2021
3η Περίοδος: 01.08.2021-15.08.2021
4η Περίοδος: 16.08.2021-30.08.2021

Οι υποψήφιοι στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν

α) τις κατασκηνωτικές περιόδους (κατ’ ανώτατο όριο δέκα πέντε (15) ημερών για κάθε κατασκηνωτική περίοδο) για τις οποίες συμμετέχουν και

β) τον ανώτατο αριθμό των τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν για κάθε μία από τις ως άνω αναφερόμενες τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές απαιτήσεις της παρούσης.

Προσφορές δύνανται να υποβάλλονται για μέρος του πλήθους των συμμετεχόντων στα κατασκηνωτικά προγράμματα τέκνων ή/και για λιγότερες των ανωτέρω κατασκηνωτικών περιόδων (π.χ. για μία ή δύο εξ αυτών).

ΚΩΔΙΚΟΙ NUTS ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ EL30 (ΑΤΤΙΚΗ)
EL64 (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)
EL65 (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
CPV: 55243000-5   «Παιδικές κατασκηνώσεις»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (63.870,97 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (79.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-501-0000000,  ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»
Απόφαση Ανάληψης 10942 ΕΞ 2021 13.4.2021 (ΑΔΑ: 6ΓΗΒ46ΜΤΛΠ-Ω5Θ, ΑΔΑΜ:21REQ008462248)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(ΑΡ. ΠΡΩΤ.)    12718 ΕΞ 2021 27.4.2021

(ΑΔΑΜ: 21PROC008542092, ΑΔΑ: ΨΟ6Ε46ΜΤΛΠ-9ΦΠ)

ΕΣΗΔΗΣ

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων [ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017)].  

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 122047

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 28-04-2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

29/4/2021
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  13/5/2021 και ώρα 17:00 μ.μ. 
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14/5/2021 και ώρα 12:00 π.μ.