ΕΛΗΞΕ: «Προμήθεια χρήσης υποδομής πολυκαναλικής εξυπηρέτησης χρηστών και πλατφόρμας ψηφιακής συνεργασίας» για τις ανάγκες της Γεν. Γραμματείας Πληροφ. Συστημάτων Δημ. Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Προμήθεια χρήσης υποδομής πολυκαναλικής εξυπηρέτησης χρηστών και πλατφόρμας ψηφιακής συνεργασίας»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.),
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Εξήντα δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ (62.000) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 50.000€,  πλέον ΦΠΑ: 12.000€)
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-202-0000000,  ΑΛΕ 2420989001.
Αποφάσεις Ανάληψης 
15221 ΕΞ 2020 /11-6-2020 για το 2020
2/23407/ΔΠΓΚ/18-6-2020 για το 2021
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ  ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
Η διάρκεια της υλοποίησης είναι 2 μήνες για την εγκατάσταση, 4 μήνες για την παραγωγική λειτουργία και επιπλέον 12 μήνες για την υποστήριξη – συντήρηση της παραγωγικής λειτουργίας από την ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης.
Ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 29-6-2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  2-7-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) 17612 ΕΞ 2020/29-6-2019
(ΑΔΑΜ: 20PROC006940063)