ΕΛΗΞΕ: Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου της ...

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου της τηλεργασίας, ως μέτρο για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σε 2 τμήματα

Τμήμα 1.: Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές μεσαίων επιδόσεων (LAPTOP A) με προεγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα (595 τεμάχια).

Τμήμα 2.: Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές υψηλών επιδόσεων (LAPTOP Β) με προεγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα (255 τεμάχια).

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα (1) τμήμα, είτε και για τα δύο (2) τμήματα της παρούσας σύμβασης, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ανά τμήμα ποσοτήτων.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής  (ΤΚ 10163)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

30213000-5 «Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Επτακόσιες δεκαέξι  χιλιάδες επτακόσια είκοσι Ευρώ (716.720,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 578.000,00 €,  πλέον ΦΠΑ: 138.720,00€)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-501-0000000,  ΑΛΕ 3120301001.

Απόφαση Ανάληψης: 30570 ΕΞ 2.11.2020 (ΑΔΑΜ20REQ007574076, ΑΔΑ:6ΦΚΣ46ΜΤΛΠ-5ΒΞ)

ΕΣΗΔΗΣ (Μοναδικός Κωδικός Αριθμός):

102390

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.):

32623 ΕΞ 2020/19.11.2020

(ΑΔΑΜ: 20PROC007692884, ΑΔΑ: 6ΙΟΤ46ΜΤΛΠ-ΝΜΓ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.):

32710 ΕΞ 2020/19.11.2020

(ΑΔΑΜ: 20PROC007693548)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

20-11-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

23-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007692884)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

23-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΟΤ46ΜΤΛΠ-ΝΜΓ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 7-12-2020 και ώρα 17:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών:

Ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό α/α 102390

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

Παρασκευή 11-12-2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Χορήγηση Διευκρινίσεων Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32710 ΕΞ 2020/19.11.2020 Διακήρυξης (με ΑΔΑΜ: 20PROC007693548 και αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ 2020/S 230 - 566135)