ΕΛΗΞΕ: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια Αδειών Χρήσης και έτοιμου λογισμικού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για: "Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια Αδειών Χρήσης και έτοιμου λογισμικού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1"

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

72.21.21.00-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και για συγκεκριμένου κλάδους»,

80.53.31.00-0 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορική» και

48.00.00.00-8 «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός (αρ. 27 του ν. 4412/2016)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (656.486,84€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι δαπάνες της παρούσας σύμβασης θα βαρύνουν τ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) 5001237 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΕ:2020ΣΕ46310011. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑΕ 463/1.

Η δαπάνη των υπηρεσιών συντήρησης (δικαίωμα προαίρεσης) θα βαρύνει, μετά από την απαραίτητη έγκριση των πιστώσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 16193 ΕΞ 2021 27-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008683851 και ΑΔΑ: 6Θ2Β46ΜΤΛΠ-752) Προκήρυξη

και η υπ’ αριθμ. πρωτ.  16600 ΕΞ 2021 31-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008688472) Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών:

Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00μμ

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00 μμ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 

Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00πμ

Μετατίθεται για την Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 πμ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr

Συστημικός αριθμός α/α 133210

Απόφαση παράτασης

Παροχή διευκρινίσεων